دوره 7، شماره 2 - ( مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 1389 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 33-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری ، tahminehsalehian@yahoo.com
2- دانشکده پرستاری
چکیده:   (32947 مشاهده)

  زمینه و هدف: میزان رضایتمندی بیماران یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت مراقبتهای بهداشتی است و اطلاعات مهمی را از نظر برآورده شدن نیازها، ارزشها و انتظارات مددجویان در اختیار ما قرار می دهد. هدف از این تحقیق تعیین میزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی و پرستاری دربیمارستان خاتم الانبیاء (ص)ایرانشهر در سال 1389 می باشد.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که اطلاعات آن بوسیله پرسشنامه‌ای مشتمل بر2قسمت (مشخصات بیمار و سطح رضایت بیماران ازخدمات پزشکی و پرستاری) مورد مطالعه قرار گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت . تعداد نمونه 200 نفر بودند که بصورت آسان از بین بیماران در حال ترخیص در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)ایرانشهر انتخاب شدند، میزان رضایت بیماران با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری توصیفی و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردید .

  یافته ها: یافته ها نشـان دادند که 41 درصد بیماران از خدمات پزشکی راضی ،5/21 درصد تا حدودی راضی و 5/37 درصد ناراضی بودند . در رابطـه با رضایت از خدمات پرستاری ، 57 درصد بیماران راضی ،5/16 درصد تا حدودی راضی و 5/26 درصد ناراضی می باشند. همچنین بین متغیرهـای جنس، سن ، سطح تحصیلات،داشتن بیمه بیماران با رضایت از خدمات پزشکی و پرستاری ارتباط معنی دار (001/0= p )وجود داشت .

  نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که نارضایتی در بین بیماران، از خدمات پزشکی و پرستاری کماکان وجود دارد . بیشترین نارضایتی بیماران مربوط به میزان اطلاعات داده شده توسط پزشک در مورد بیماریشان و توضیح درباره انجام اقدامات پرستاری قبل از انجام آن مـی باشد . لذا باید در بهبـود روند ارتباط بین پزشک و بیمـار تدابیر لازم را اتخاذ نمود.

متن کامل [PDF 266 kb]   (100 دریافت)